Huishoudelijk reglement

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke en/of mondelinge aanwijzingen van de bestuursleden en/of leden van de baancommissie.

ARTIKEL 2

Op de banen is het dragen van tenniskleding en voor de ondergrond geschikte tennisschoenen verplicht.

ARTIKEL 3

1. De leden zijn verplicht adreswijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven aan de ledenadministratie.

2. a.

De leden zijn verplicht opzegging van het lidmaatschap vóór 1 december voorafgaand aan het verenigingsjaar, schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie. De opzegging is pas definitief na schriftelijk ontvangstbevestiging van de ledenadministratie. Bij niet tijdige opzegging blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

 1. De leden zijn verplicht de contributie en -indien verschuldigd -het entreegeld te voldoen vóór de op de contributiebrief genoemde datum. Indien de contributie niet binnen de gestelde termijn door de penningmeester is ontvangen, vervalt automatisch het recht op het lidmaatschap en dient men zich opnieuw aan te melden. Indien er een wachtlijst bestaat, wordt men onderaan deze lijst geplaatst. De verplichting tot de betaling van de verschuldigde contributie wordt hiermede niet opgeheven.

 2. De leden ontvangen een tennispas om rechtsgeldig speeltijd te kunnen reserveren op het daartoe bestemde afhangbord. De tennispas wordt pas verstrekt zodra de contributie op de rekening van de penningmeester is bijgeschreven en zodra is voldaan aan de verplichting tot het invullen van data van

  •   drie verplichte bar- en/of groendiensten voor senioren,

  •   jeugddiensten vanaf 16 jaar frequentie op basis van leeftijd
   conform artikel 4 lid 2 van dit reglement. Zoekgeraakte of verminkte tennispasjes kunnen tegen een vergoeding van een jaarlijks door het bestuur vast te stellen bedrag worden vervangen.

 1. Men is verplicht entreegeld te betalen bij de eerste aanmelding en bij opnieuw aanmelden na een onderbreking van het lidmaatschap van tenminste 3 jaar.

 2. Indien leden niet voldoen aan de financiële verplichtingen jegens de vereniging kan door het bestuur een procedure voor incasso worden gestart.

 3. Leden die een seizoen niet kunnen tennissen kunnen rustend lid worden. Hierbij geldt een aangepaste contributie welke jaarlijks wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Men ontvangt geen tennispasje. Men dient hiervoor wel een schriftelijk verzoek in te dienen bij de ledenadministratie. Het bestuur beoordeelt of het verzoek ingewilligd wordt.

  Deze periode kan ingaan, en ook weer worden opgeheven bij iedere incassoperiode (1 april, 1 augustus en 1 december). Beide verzoeken (rustend en weer actief) kunnen uiterlijk 1 maand vóór ingang nieuwe incassoperiode (dus voor 1 maart, 1 juli of 1 november) worden ingediend bij de ledenadministratie.

ARTIKEL 4

 1. De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn. Dit geldt niet t.a.v. bestuurs- en commissievergaderingen.

 2. Ieder seniorlid is -conform daartoe door het bestuur opgestelde richtlijnen neergelegd in het bardienstreglement- verantwoordelijk voor het jaarlijks verrichten van bardiensten. In plaats van het verrichten van bardiensten kunnen leden ook onderhoud aan het tennispark verrichten voor een aantal uren dat minimaal gelijk staat aan het aantal uren van de jaarlijks te verrichten bar- en groendiensten. Tegen een jaarlijks door het bestuur vast te stellen vergoeding kan men de bardiensten/ onderhoudswerkzaamheden afkopen. Dit bedrag zal ook in rekening worden gebracht indien men niet voldoet aan de verplichting tot het verrichten van bardiensten/onderhoudswerkzaamheden.

ARTIKEL 5

VERGADERINGEN

De vergaderingen van het bestuur worden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 bestuursleden dit wensen gehouden. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren. tevens kan hij de vergadering schorsen of verdagen.

ARTIKEL 6

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen vóór de vergaderdatum. Convocaties kunnen per brief en/of per e-mail verzorgd worden Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd; hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste 3 bestuursleden.

Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na het indienen van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

ARTIKEL 7

Kandidaatstelling voor een door de algemene ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door tenminste 5 seniorleden, ereleden of leden van verdiensten.
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. Kandidaatstelling door leden geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring, die met een bereidverklaring van de kandidaat, uiterlijk 7 dagen vóór de algemene ledenvergadering bij de secretaris ingeleverd dient te zijn.

ARTIKEL 8

Een besluit of een benoeming door de algemene ledenvergadering, die niet rechtstreeks betrekking heeft op een agendapunt van de vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16, lid 9 en lid 10 van de statuten.
Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen of een zodanig benoemde is gekozen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen (blanco stemmen niet meegerekend) en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.

ARTIKEL 9

De agenda van de algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit statuten of de voorafgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste 7 dagen vóór de verzending van de convocaties door tenminste 5 leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

ARTIKEL 10

Alle agendapunten worden in de betreffende vergadering aan de orde gesteld en behandeld.
Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste 4 andere leden.

COMMISSIES

ARTIKEL 11

 1. De algemene ledenvergadering benoemt, op voordracht van het bestuur, commissies die belast zijn met het uitvoeren van de door het algemeen bestuur goedgekeurde taakomschrijvingen.
  Deze commissies blijven te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur.

 2. Het bestuur kan met betrekking tot bijzondere opdrachten werkgroepen benoemen uit bestuursleden, commissieleden en leden van de vereniging. Deze werkgroepen zijn te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur.

 3. De commissies worden telkens voor de duur van 1 jaar benoemd. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter, die tevens als bestuurslid wordt voorgedragen aan de algemene ledenvergadering.

4. De commissies en de werkgroepen –met uitzondering van de commissie als bedoeld in art. 11 lid 4 van de statuten- kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

ARTIKEL 12

De commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit 2 leden, wordt bij haar benoeming, telkens geldend voor 1 jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, die bij afwezigheid van één van de commissieleden diens plaats zal innemen.
Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar bij voorkeur door de algemene ledenvergadering worden benoemd tot lid van de commissie in plaats van dát lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

BESLUITVORMING

ARTIKEL 13

Verlangt geen van de stemgerechtigde leden omtrent een aan de orde zijnde voorstel stemming, dan impliceert dit dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
Indien meerdere personen voor een functie kandidaat zijn gesteld, wordt tot stemming overgegaan.

ARTIKEL 14

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat van een stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.
Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het voorstel niet aangenomen.

ARTIKEL 15

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene ledenvergadering kan slechts één persoon worden gekozen, die kandidaat is gesteld zoals in de statuten en het huishoudelijk reglement is omschreven.
Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

BESTUUR

ARTIKEL 16

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem. leder bestuurslid heeft één stem; het stemrecht mag niet d.m.v. een gemachtigde worden uitgeoefend.

Ieder jaar treden 2 bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding. Ook treden jaarlijks de in artikel 9 lid 10 van de statuten noemde adviseurs af.
De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar.

De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene ledenvergadering, waarin daartoe mogelijkheid bestaat.
Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

ARTIKEL17

In de eerste vergadering van het algemeen bestuur volgend op de algemene ledenvergadering wordt het dagelijks bestuur gekozen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de penningmeester en de secretaris.
Het dagelijks bestuur stelt in haar eerste vergadering volgend op de algemene ledenvergadering de taakverdeling vast tussen voorzitter en vice-voorzitter. Het totale takenpakket van het dagelijks bestuur is vastgelegd in een taakomschrijving.

ARTIKEL 18

Bij afwezigheid van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.
Blijvende afwezigheid van één of meer bestuursleden is niet van Invloed op de bevoegdheden van het bestuur.

In geval van blijvende afwezigheid van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair benoemde bestuursleden als tijdelijk bestuur.

ARTIKEL 19

Schade aan de vereniging toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.

ARTIKEL 20

Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c van de statuten wordt gesteld op € 15.000, -VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR

ARTIKEL 21

Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

 1. Namen en adressen van de in artikel 4 van de statuten bedoelde personen.

 2. Presentielijsten en notulen van alle algemene ledenvergaderingen en vergaderingen van het bestuur.

 3. De bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde die niet langer

  dan één jaar worden gebruikt, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder punt 1 bedoelde administratie moet aan ieder lid die daarom verzoekt binnen een week inzage te worden verstrekt.

AANMELDINGSFORMULIER

ARTIKEL 22

Op het aanmeldingsformulier als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten dient vermeld te worden: naam, voornamen, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum en beroep.

SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 23

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding. Alle nieuwe leden ontvangen van de ledenadministratie een exemplaar van het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 24

De taakomschrijving van de diverse commissies en bestuursleden zijn als aanhangsel met dit reglement verbonden.

ARTIKEL 25

Met betrekking tot schorsing en uitsluiting bij toernooien en competitie geldt het volgende:

 1. Bij toernooien georganiseerd in clubverband ligt de beslissingsbevoegdheid om deelnemers uit te sluiten

  bij een driemanschap bestaande uit leden van de voor het toernooi verantwoordelijke commissie.

 2. Bij competitie ligt de beslissingsbevoegdheid om deelnemers uit te sluiten bij een driemanschap

  bestaande uit de algemene competitieleider, de voorzitter van de technische commissie en de voorzitter van de vereniging.

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 27 januari 2014.