Privacy statement

Privacy statement

Tennisclub Maasniel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tennisclub Maasniel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder gevel:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze        zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze odig hebbenvoor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodatde beveiliging van uw perssonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tennisclub Maasniel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoongegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Tennisclub Maasniel verwerkt ten behoeven van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden;

- Communicatie over de opdracht en/of uitinodigingen;

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is;

- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tennisclub Maasniel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Bedrijfsnaam;

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- (Zakelijk) telefoonnummer;

- (Zakelijk) E-mailadres;

- Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Tennisclub Maasniel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Tennisclub Maasniel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen):

- Ledenadministratie

- Het aanmelden bij de KNLTB.Club

- Het innen van de contributie via KNLTB.Collect

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen

- Het meedoen aan activiteiten georganiseerd door de KNLTB of Tennisclub Maasniel

- Inschrijven bij de Kamer van Koophandel (indien bestuurslid)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het inschrijfformulier

Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt Tennisclub Maasniel de volgende persoonsgegevens van u:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- E-mailadres;

- Telefoonnummer;

- Geboortedatum;

- IBAN;

- Pasfoto

Uw persoonsgegevens worden door de Tennisclub Maasniel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de periode dat men lid is, daarna in de financiele administratie gedurende 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan andere partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- De ledenadministratie en inschrijving bij de KNLTB;

- De partij die de tennislessen verzorgd;

- Het verzorgen van de inschrijving bij de KNLTB;

- Het verzorgen van de (financiele) administratie;

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Veder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjaigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door ded ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beeldmateriaal

Wij behouden ons het recht voor foto's en-of video's te mogen maken bij activiteiten en-of evenementen die door Tennisclub Maasniel georganiseerd zijn. Deze foto's en video's plaatsen wij op de website van onze vereniging of andere sociale media, die op naam staan van de Tennisclub Maasniel (Facebook, Twitter). Bij deelname gaat u hier automtisch mee akkoord.

Bewaartermijn

Tennisclub Maasniel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Tennisclub Maasniel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze vrijwilligers zijn geinformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de perssonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw perssonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekt gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw perssonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw perssonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Tennisclub Maasniel

Jagerstraat 5

6042 KA  Roermond

[email protected]